کار مهندسی نرم‌افزار، در مورد طراحی، نوشتن، تست و نگهداری برنامه‌های کامپیوتری با هدف حل مسائل برای بسیاری از کاربران است. این کار در مورد ایجاد راه‌حل‌های قدرتمند و ایمن است که با تست زمان مواجه خواهد شد و برای برخی مسائل ناشناخته پیرامون به طور قابل توجهی کار خواهد کرد.
مهندسان نرم‌افزار همه چیز را در مورد مسائلی که حل می‌کنند، راه‌حل هایی کهشش ارائه ‌می‌دهند، محدودیت‌های این راه‌حل‌ها، مفاهیم پنهان آن‌ها و پیامدهای امنیتی آن‌ها درک می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مهندسی نرم‌افزار، طراحی هر چیزی برای توسعه است. تغییر نرم‌افزار واقعیت زندگی است. کاربران ویژگی‌های بیشتر و راه‌های ساده‌تر برای استفاده از نرم‌افزار را تقاضا خواهند کرد.

دانلود کتاب