تأثیر فرکانس ها بر انسان

موســیقی یــک زبــان جهانــی اســت و عشــق یــک درمــان ؛ هــم چنیــن آب حــال جهانــی اســت.

هنگامــی کــه همــه ی ایــن هــا را بــا هــم جمــع میکنیــم ،مــا بهتریــن راز در تاریــخ بــر کــه هــان حقیقــت آزادســازی آگاهی انســان اســت و باعث افزایــش رنســانس معنــوی مــی شــود را بدســت مــی آوریــم.

آیــا تــا بــه حــال هنــگام گــوش دادن بــه موســیقی بــه تاثیــرات آن بــر روی مغــز خــود فکــر کــرده ایــد؟….

ادامه ی مجله و دانلود

magit