بیت کوین چیست؟

بیــت کویــن در حقیقــت الگوریتمــی اســت که اساســش رمــز نگاری اســت. جالــب بــودن بیــت کویــن همیــن اســت کــه حبــاب اســت امــا مثــل هیــچ حبــاب دیگــری در تاریــخ نیســت

حباب هــا معمــولا دوره ای دارنــد کــه می آینــد، محبــوب می شــوند و در اوجــی می ترکنــد و بــرای همیشــه پاییــن می آینــد.

امــا بیــت کویــن ایــن دوره را در ســال های گذشــته چندیــن بــار تکــرار کــرده کــه ریــزش می کنــد، کم کــم ریــکاور می کنــد، رویــش می کنــد، دوبــاره بــه اوجــی مــی رســد و ایــن ســیکل دوبــاره ادامــه پیــدا می کنــد.»…

ادامه ی مجله و دانلود

magit