گفتوگو با رتبه های برتر ارشد دانشگاه ارشاد

بنابه درخواست خود دانشجویان و سوالاتی که در این چندوقت مطرح شد ، تصمیم بر آن گرفتیم تا یکبار برای همیشه درباره ی دلیل انتخاب رشته ی کامپیوتر ،

کنکور ارشد و دانشگاه ارشاد دماوند ، با چندی از دانشجویان موفق دانشگاه صحبت کنیم و ابهاماتی را برطرف نماییم .

مطالب ذکر شده نظرات و تجربیات شخصی خود دانشجویان بوده و در آنها هیچ گونه تغییراتی اعمال نشده .

ادامه ی مجله و دانلود 

مگیت 15