مجله مگیت2020-08-23T19:36:23+04:30

درباره ی مگیت

سلام، خوشحالیم که مگیت را انتخاب کردید.

مگیت تجربــه ای جدیــد اســت کــه توســط هــم فکــری اعضــای انجمــن علمــی دانشــجویی کامپیوتــر دانشــگاه ارشــاد دماونــد و اســتاد مشــاور خــوش فکــر خــود ، بــه وقــوع پیوســت.

ایــن مجله عــلاوه بــر آن کــه دارای مطالــب درســی و دانشــگاهی اســت ، شــامل مطالــب مفیــد و متنــوع و حتــی مفــرح ماننــد شــعر ، اخبار ، آمــوزش در زمینــه هــای مختلــف ، بــازی و سرگرمــی و….. خواهــد بــود.

مــا تمــام ســعی خــود را کــرده ایــم کــه مگیــت را بــه یک نشریه ی پــر بــار و مفیــد و دارای مطالــب مــورد اســتفاده و نیــاز شـمـا تبدیــل کنیــم و البتــه در ایــن راه از بهــره بــردن از نظــرات و مقــالات و داده هــای شـمـا دانشــجویان فعــال نیــز دریــغ نمــی کنیــم.

magit