آموزشی

صفحه اصلی/آموزشی

SQL Server

2020-12-09T19:19:25+03:30By |آموزشی|

در حــوزه ی توســعه ی نــرم افــزار کلمــه ی API به گــوش مــی خــورد، امــا اکــر برنامــه ویســان مبتــدی بــا ماهیــت ایــن اصطــاح آشــنا نیســتند. می توان آن را «رابط برنامه نویسی نرم [...]

Corona Statistic

2020-11-02T19:06:12+03:30By |آموزشی|

ساخت برنامه دریافت آمار جهانی کرونا با استفاده از زبان پایتون  قصد داریم با استفاده از زبان پایتون برنامه ای بنویسیم که ابتدا لیست کشور های درگیر ویروس کرونا را به ترتیب حروف [...]

Go to Top