نشریه مگیت2021-05-17T15:00:28+04:30

درباره ی مگیت

خوشحالیم که مگیت را انتخاب کرده اید.

نشریه مگیت با همکاری اعضای انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ارشاد دماوند به وقوع پیوست.

مگیت از ابتدای حروف Magazine information technology گرفته شده است.

مگیت شامل مطالب مفید و به روز در زمینه های مختلف علمی ، اخبار تکنولوژی ، بازی و سرگرمی ، آمــوزش در زمینــه هــای مختلــف ، معرفی فیلم و کتاب و…

می باشد که مخاطبان آن همه ی دانشجویان در تمامی رشته ها و حتی افرادی که دانشجو نیستند نیز می باشد.

مــا تمــام ســعی خــود را کــرده ایــم کــه مگیــت را بــه یک نشریه ی پــر بــار و مفیــد و دارای مطالــب مــورد اســتفاده و نیــاز شـمـا تبدیــل کنیــم .

هم چنین در ایــن راه از همکاری ، نظــرات ، مقــالات و داده هــای شـمـا دانشــجویان فعــال نیــز بهره می بریم و دریــغ نمــی کنیــم.

در حال حاضر مگیت به صورت ماهنامه منتشر می شود.

می 2021

آوریل 2021

مارس 2021

نوامبر 2020

آگوست 2020

Go to Top