مگیت ۱۴

2020-11-26T19:51:47+03:30By |مجله|

ویروس از کجا اومده ؟ در 10 نوامبر سال 1983 "فرد کوهن " دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در یک سمینار امنیت در دانشگاه پنسیلوانیا یک کد مفهومی را به خط [...]

مگیت ۱۳

2020-11-26T19:53:18+03:30By |مجله|

Dark Web درسته یا Deep Web ؟ درواقع دارک وب قسمتی از دیپ وب هست. دارک وب یا وب تاریک به شبکه یا قسمتی از اینترنت گفته میشه که در دسترس عموم نیست و [...]

مگیت ۱۲

2020-11-26T19:54:31+03:30By |مجله|

علت پیدایش شبکه : در سال 1957 نخستین ماهواره ، یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد . در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت [...]

مگیت ۱۱

2020-08-08T18:16:37+04:30By |مجله|

بیت کوین چیست؟ بیــت کویــن در حقیقــت الگوریتمــی اســت که اساســش رمــز نگاری اســت. جالــب بــودن بیــت کویــن همیــن اســت کــه حبــاب اســت امــا مثــل هیــچ حبــاب دیگــری در تاریــخ نیســت حباب هــا معمــولا [...]

مگیت ۱۰

2020-08-08T18:11:19+04:30By |مجله|

تأثیر فرکانس ها بر انسان موســیقی یــک زبــان جهانــی اســت و عشــق یــک درمــان ؛ هــم چنیــن آب حــال جهانــی اســت. هنگامــی کــه همــه ی ایــن هــا را بــا هــم جمــع میکنیــم ،مــا بهتریــن [...]

مگیت ۹

2020-08-08T18:06:04+04:30By |مجله|

کامپیوتر ها چطور انقدر قوی شدند؟ در ابتــدا بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال قطعــات فیزیکــی اصلــی یــک کامپیوتــر را نــام مــی بریــم: 1.کیس         2. مانیتور            3.بلندگو  [...]

مگیت ۸

2020-08-08T17:45:34+04:30By |مجله|

در دنیــای واقعــی اگــر فــردی بــه سرقــت بانــک برود و یــا بــدون اجــازه وارد خانــه ی شــا بشــود در واقــع شا را هک کرده است. امــا از لغــت هــک در حــوزه ی کامپیوتــر اســتفاده [...]

مگیت ۷

2020-08-08T17:40:51+04:30By |مجله|

در حــوزه ی توســعه ی نــرم افــزار کلمــه ی API به گــوش مــی خــورد، امــا اکــر برنامــه ویســان مبتــدی بــا ماهیــت ایــن اصطــاح آشــنا نیســتند. در همین راستا به توضیح آن می پردازیم : [...]

مگیت ۶

2020-08-08T17:35:34+04:30By |مجله|

امــروزه هــر فــردی کــه حداقل 13 سال سن داشته باشد مــی توانــد بــا داشــن یــک آدرس ایمیــل در اینســتاگرام حســاب کاربــری خــود را بــاز کنــد جالــب اینجاســت کــه مترجــم گــوگل کلمــه ی اینســتاگرام را [...]

مگیت ۵

2020-08-08T19:25:07+04:30By |مجله|

بــد افــزار بــه زبــان ســاده بــه یــک برنامــه ی مخــرب گوینــد کــه بــرای کاربــران اینترنــت و دســتگاه هــای دیجیتــال بــا عملکردهایــی مثــل سرقــت اطلاعــات، بــه اشــتباه انداخــن کاربــر، تغییــر یــا حــذف داده ها ، [...]

بارگذاری مطالب بیشتر