مگیت ۱۱

2020-08-08T18:16:37+04:30By |مجله|

بیت کوین چیست؟ بیــت کویــن در حقیقــت الگوریتمــی اســت که اساســش رمــز نگاری اســت. جالــب بــودن بیــت کویــن همیــن اســت کــه حبــاب اســت امــا مثــل هیــچ حبــاب دیگــری در تاریــخ نیســت حباب هــا معمــولا [...]

مگیت ۱۰

2020-08-08T18:11:19+04:30By |مجله|

تأثیر فرکانس ها بر انسان موســیقی یــک زبــان جهانــی اســت و عشــق یــک درمــان ؛ هــم چنیــن آب حــال جهانــی اســت. هنگامــی کــه همــه ی ایــن هــا را بــا هــم جمــع میکنیــم ،مــا بهتریــن [...]

مگیت ۹

2020-08-08T18:06:04+04:30By |مجله|

کامپیوتر ها چطور انقدر قوی شدند؟ در ابتــدا بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال قطعــات فیزیکــی اصلــی یــک کامپیوتــر را نــام مــی بریــم: 1.کیس         2. مانیتور            3.بلندگو  [...]

مگیت ۸

2020-08-08T17:45:34+04:30By |مجله|

در دنیــای واقعــی اگــر فــردی بــه سرقــت بانــک برود و یــا بــدون اجــازه وارد خانــه ی شــا بشــود در واقــع شا را هک کرده است. امــا از لغــت هــک در حــوزه ی کامپیوتــر اســتفاده [...]

مگیت ۷

2020-08-08T17:40:51+04:30By |مجله|

در حــوزه ی توســعه ی نــرم افــزار کلمــه ی API به گــوش مــی خــورد، امــا اکــر برنامــه ویســان مبتــدی بــا ماهیــت ایــن اصطــاح آشــنا نیســتند. در همین راستا به توضیح آن می پردازیم : [...]

مگیت ۶

2020-08-08T17:35:34+04:30By |مجله|

امــروزه هــر فــردی کــه حداقل 13 سال سن داشته باشد مــی توانــد بــا داشــن یــک آدرس ایمیــل در اینســتاگرام حســاب کاربــری خــود را بــاز کنــد جالــب اینجاســت کــه مترجــم گــوگل کلمــه ی اینســتاگرام را [...]

مگیت ۵

2020-08-08T19:25:07+04:30By |مجله|

بــد افــزار بــه زبــان ســاده بــه یــک برنامــه ی مخــرب گوینــد کــه بــرای کاربــران اینترنــت و دســتگاه هــای دیجیتــال بــا عملکردهایــی مثــل سرقــت اطلاعــات، بــه اشــتباه انداخــن کاربــر، تغییــر یــا حــذف داده ها ، [...]

مگیت ۴

2020-08-08T17:14:39+04:30By |مجله|

اینترنــت اشــیاء  مفهومی جدیــد در دنیــای فنــاوری و ارتباطــات بــوده و بــه طــور خلاصــه فناوری مدرنی اســت کــه در آن برای هر موجودی قابلیت ارســال داده از طریــق شــبکه های ارتباطــی ، اعم از [...]

مگیت ۳

2020-08-08T16:58:35+04:30By |مجله|

در سری اول مگیــت مقدمــه ای راجــع بــه کنکــور ارشــد گفتــه شــد کــه بنابــر آن دانشــجویان بتواننــد تصمیــم بگیــرد کــه مایــل هســتند در کنکــور ارشــد شرکــت کننــد یــا خیــر. در واقــع جلــد اول مجلــه [...]

مگیت ۲

2020-08-08T18:32:14+04:30By |مجله|

آشنایی با دنیای رشته کامپیوتر رشــته کامپیوتــر دارای فرصــت هــای شــغلی بســیاری اســت و بــا توجــه بــه تعــداد شــاخه هــا و زمینــه هایــی کــه دارد مــی توانیــد در حــوزه مــورد علاقــه خــود وارد شــوید [...]

بارگذاری مطالب بیشتر